Đánh giá rủi ro | Forex | Việt nam | Forexbrokers

Thông báo rủi ro

Forexbrokerim.com không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do bất kỳ thông tin, bảng và thông tin ký hiệu mua / bán nào trên trang web này. Xin hỏi về rủi ro thương mại và chi phí trong thị trường tài chính bởi vì đây là một trong những hình thức đầu tư rủi ro nhất. Giao dịch với ngoại hối có đòn bẩy và các sản phẩm không cần kê đơn khác có rủi ro cao và có thể không phải là một lĩnh vực phù hợp cho tất cả các nhà đầu tư. Xem xét cẩn thận các đối tượng đầu tư, mức độ kinh nghiệm và khẩu vị rủi ro trước khi bạn chọn giao dịch ngoại hối từ các công cụ tài chính khác.


Forexbrokerim.com nhắc nhở chúng tôi rằng thông tin trên trang web sẽ không theo thời gian thực hoặc chính xác. Tất cả giá sản phẩm tài chính được tạo ra bởi các nhà quản lý thị trường thay vì giao dịch, vì vậy giá có thể không chính xác và có thể khác với giá thị trường thực tế, cho thấy giá ở đây nhằm cung cấp cái nhìn sâu sắc và không phù hợp cho mục đích thương mại. Vì lý do này, Forexbrokerim.com không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào có thể xảy ra do việc bạn sử dụng thông tin có trong đó.